TREVISTA UNITED AB

UTBILDNING

Våra program genomförs som unika insatser utifrån kunders behov och målsättningar. I våra konsultuppdrag ( The Journey) ingår ofta delar eller hela program vid förändringsresor mot nya resultat. 

Vi ger också våra träningsprogram som unika insatser till kunder med specifika behov. Vi arrangerar också våra program som öppna program tillsammans med flera utbildningsarrangörer. 

The 5 levels of leadership Ledarutveckling

Hur skapar vi förutsättningar för ett starkt och närvarande ledarskap? Hur kan vi skapa organisationer som är lämpliga för människor och anpassade för framtiden?  60% av resultatet hos ett företag är beroende av ledarskapet.

Förändring är oundviklig, men som människor har vi ett naturligt motstånd mot det. Och även om det kan vara svårt, kan du antingen förändras med tiden, eller förändras av dem. Det är organisationerna som gör förändring till en del av sättet de tänker och agerar som kommer att forma framtiden. De som låser upp högre prestationsnivåer och engagemang från sina team och utvecklar ledarskap i hela sin organisation kommer att vara de som är bäst rustade att dra nytta av allt eftersom världen förändras.Vill du nya resultat behöver du göra nytt och annorlunda. Vi tränar ledare i att bli tydliga med sina förväntningar och närvarande i sitt ledarskap. Vinnande kulturer skapas alltid medvetet. De leds av ledarna har tydliga strukturer och ett gemensamt språk. 

5 levels-The Jersey Management Team

Undersökningar visar att cirka 80 % av ledningsgrupperna inte utnyttjar inte sin fulla potential. Ju effektivare och mer högpresterande ledningsgruppen är, desto högre avkastning, mer engagerade medarbetare och starkare employer branding uppnås. Vår ledningsgruppsutveckling är enkel och mycket resultatorienterad. Vi tränar ledningsgruppen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras genom att bäst spela lagets styrkor. En grupp utvecklas genom att formulera och tillsammans förverkliga ett önskat resultat. Många upplever att ledningsgruppsmöten mest handlar om att rapportera av och fatta nödvändiga beslut? De nyttjar inte potentialen hos människorna. Samspelet, grundfundamentet och det proaktiva arbetet kring den gemensamma framtiden är inte optimalt. Många möter fortfarande utmaningar med silostänk, suboptimering, ineffektivitet och prestige och tydliga svårigheter att samarbeta. Saker som faller nedåt och påverkar övriga organisationen

5 levels-The Jersey  Teamutveckling

5 levels - The Jersey används för att på ett effektivt sätt sätta ramar, få bättre koll på varandras styrkor och gemensamt bestämma hur vi följer upp och ger varandra feedback – på ett energifyllt sätt Vinnande kulturer skapas alltid medvetet. Vi får er att lära er använda  teamets förmåga på bästa sätt.  Människor kompletterar varandra i många olika aspekter och kan använda detta för att skapa överlägsna lösningar. Att spela laget rätt, nyttja likheter och olikheter och skapa förutsättningar för att nå bästa prestationen. Vi tror på att alla team ska äga sin plan. Att vara med och skapa sitt teams plan skapar ägarskap, motivation och ökar därmed förmågan och viljan att lyckas gå från ord till handling.   Vi får varje team att skapa strategi och plan för genomförande utifrån företagets målbilder och planer. Vi tränar er att använda teamets kraft, kunskaper och färdigheter för att ta itu med viktiga, olösta frågor på bästa sätt. Att involvera ökar kvaliteten och acceptansen av lösningen. Lösningar som ger actions. Actions som ger resultat.

1+1 = 3

Work Smarter - FÅ RÄTT SAKER Att hända 

Att få rätt saker att hända kräver ett nytt mindset. Vi vet att det finns perioder när många känner sig stressade, upplever att de har ont om tid, har för mycket att göra och att många i viss mån tappar kontrollen över situation. Jobbet kan helt enkelt ibland vara för mycket arbete. Utvecklingsmöjligheterna stagnerar. Det är svårt att få tid till det man verkligen ska göra. Avbrotten, telefonsamtalen, långa möten och e-posten tar över dagen.....

När hjulen snurrar allt snabbare springer många fortare för att hänga med. Det hjälper dock inte alltid att öka arbetstakten. Det är inte det mest effektiva. För att hinna med och må bra behöver vi utveckla vårt sätt att arbeta och leva. Det handlar det om att gå från ord till handling. 

Vi är övertygade att om man skapar tid för fokuserat arbete, har effektiva möten, respekterar varandras tid och har full förståelse för gränser mellan arbete och fritid får man ett framgångsrikt team som mår bra och presterar på topp. Att skapa de här vanorna kräver såväl tålamod som investeringar i form av tid. Det kräver en gemensam ansträngning av hela teamet. När man väl har det på plats då händer det saker på allvar.  

Vi förbättrar förutsättningarna att skapa ett positivt resultat. Att bli mer produktiv och att få rätt saker gjorda är självklart en del av ambitionen. Vi hjälper er att få en överblick över alla åtaganden – prioritera och fokusera rätt. Genom att hantera detta på rätt sätt får ni det mentala utrymmet att vara mer kreativ, mer strategisk eller varför inte bara mer närvarande. 

Vi skapar tillsammans med er ett gemensamt och individuellt arbetssätt där alla får rätt saker gjorda, förbättrar samarbetet med sina kollegor, skapar ökad kontroll och minskar stressen. Resultaten vi söker är att hjälpa alla må bättre och att alla kan frigöra tid till det som verkligen är viktigt. Genom att arbeta enklare och smartare minskar slöseriet med tid och man verkligen kan fokusera på de viktigaste och mest värdeskapande arbetsuppgifterna. 

Personlig Effektivitet

Vår träning sker teoretiskt och praktiskt. Inom alla områden kommer ni få verktyg och konkret träning för att bli bättre på att hantera alla uppgifter och förväntningar i en alltmer informationsrik, kravställande och stressig värld. Träningen är utvecklad för att snabbt kunna ta till sig nya metoder och omsätta dem i praktisk handling. Våra praktiska övningar är kopplade till allas vardag och affärskritiska situationer. 

 

Effektfulla Möten

Möten är och kommer att vara en viktig del av vårt arbetsliv. Idag ägnar vi många gånger över hälften av vår arbetstid i möten. Det kan vara fysiska, digitala och/eller hybridmöten. Tyvärr upplever alldeles för många ”som går på möten” att det är många timmar som bara kastas bort. När vi ägnar så mycket tid i möten så ger det oss mindre tid att verkligen genomföra det vi bestämmer på möten. Dessutom så vet vi att förberedelser inför möten och efterarbeten av det som bestäms väldigt sällan prioriteras tillräckligt mycket. 

Effektiv som chef

Leda efter mål och riktning. Vårt arbete att etablera strategi och vanor i alla team behöver stödjas av en struktur för möten och uppföljning. Förståelsen är att strategi och operativt arbete hänger samman. Du som ledare och chef behöver kunna leda för nya resultat.

Det som ska ske i operativt genomförande behöver en ledares coaching. Coachingen sker under regelbundna möten och i vardagen  för att skapa en plattform för att driva och utveckla vår verksamhet.