Trevista UNiteD AB 


We Make iT happen. Each customer's situation is unique. We really want to understand what our customers' challenges are and what opportunities we can develop further together. We quickly familiarize ourselves with an organization's challenges, culture and ambitions in order to create understanding. We are often told by our customers that we are good at getting people on board, getting everyone involved, taking greater responsibility and creating new results together. We bring the team together with the self and build job satisfaction, motivation and structure. We tailor plans that suit our customers' ambitions and challenges. We lead and drive change projects with the aim of improving organizations' results. We develop bold, innovative, trust-building and productive organizations. We believe and know from experience that our experienced and passionate consultants are our most important resource. By getting to work on interesting and challenging projects, it drives us to grow as people and professionals.

Together we define a sharp current situation against the background of the situation (internal & external) that prevails. We are working on a challenging and attractive common goal image where everyone is recruited and motivated. Based on this, identify which are your critical factors. What are your enablers and obstacles to take you to the future state - what must happen here & now to be able to reach there and then. In other words, your strategy. From there we helps to create execution. 

Consulting & Training

Strategi, Mål & Framtid

Tillsammans definierar vi ett skarpt nuläge mot bakgrund av den situation (internt & externt) som råder. Vi arbetar fram en utmanande och attraktiv gemensam målbild där alla är värvade och motiverade.

Utifrån detta identifierar vilka är era kritiska faktorer. M a o vilka är era möjliggörare och hinder för att ta er till det framtida läget - vad måste hända här & nu för att kunna nå där och sen. Med andra ord er strategi.

Därefter är vi med och får rätt saker att hända i ledningsgruppen. 

# Vi erbjuder bland annat OKR som styrverktyg. ( se längre ner)

Ledningsgrupp 

Ledarna och ledningen driver och ansvarar för utvecklingen. Därför börjar vi med dessa nyckelpersoner. Ju effektivare och mer högpresterande ledningsgruppen är, desto högre avkastning, mer engagerade medarbetare och bättre resultat uppnå ni. Vi tränar ledningsgruppen utifrån faktorer som är gemensamma för högpresterande lag. Vi tydliggör den potential som finns i laget och hur den kan frigöras genom att bäst spela lagets styrkor. 

Ledarskapet är för oss nyckeln till framgång. Det är ledarna som skapar såväl kultur som struktur. Vi tränar ledarna att leda efter de mål och den strategi som verksamheten bestämmer. 


Ledarskap för acceleration

Utveckla exceptionella ledare på alla nivåer. Sätt struktur, led kulturen och få andra att växa. Ledarskap skapar framgång genom att frigöra potential för högre prestationsnivåer och engagemang från sina medarbetare och team.
Vi tror på ett ledarskap som  skapa ett verkligt ägandeskap, motivation och engagemang i från ledning och ut i hela organisationen. Vi utvecklar ledarskapet till ett modernt ledarskap som får ledare och medarbetare att rätt sätt att göra saker 
Er strategi och ett gemensamt arbetssätt för att säkra framgång på alla nivåer. 

Team

Vinnande kulturer skapas alltid medvetet. Vi tränar teamen att använda teamets kraft, kunskaper och färdigheter för att ta itu med viktiga, olösta frågor på bästa sätt. 

Vi tränar er att använda teamens förmåga på bästa sätt. Människor kompletterar varandra i många olika aspekter och kan använda detta för att skapa överlägsna lösningar. 

Vi tror på att alla team ska äga sin plan. Skapa en strategi och plan för genomförande utifrån företagets målbilder och planer. Att  skapa sitt teams plan skapar ägarskap, motivation och ökar därmed förmågan och viljan att lyckas gå från ord till handling. 

 Samarbete

Varje teams prestation är  beroende sin plan och förmågan att genomföra dem. Utmaningar kan ändå bestå av relation och samarbete med övriga team i organsationen.

Här stöter många  på utmaningar. Motstridiga mål och och suboptimering kan göra det svårt att få rött saker att hända inom varje team. Tillsammans med teamen identifierar vi de viktigaste interna och/eller externa gränssnitt. Därefter arbetar vi fokuserat på att skapa rätt åtgärder tillsammans och på så sätt skapa acceleration i samtliga team mot teamens och organisations mål. 

People - Work smart

Att bryta ner organisations, teamens strategi till individens mål blir nyckeln till framgång.

Vi utveckla vanor för effektivitet hos varje individ. Prioritera det som är viktigt före det som är bråttom. Frigör tid, förbättra samarbeten och skapa utrymme att verkligen prestera på elitnivå.

Vi tränar er på ett kraftfullt sätt där vi hjälper hjälpa individer, team och hela organisationer att faktiskt få rätt saker gjorda på riktigt. identifiera och nå mål på ett hållbart och effektivt sätt. Få rätt saker gjorda, få kontroll över vardagen, förbättra samarbeten, må bra och hinn med det du ska göra och få lite tid över. 

OKR - MÅLSTYRNING

Vi arbetar bland annat med OKR (Objectives and Key Results), som är ett målstyrningsverktyg som används för att sätta och följa upp mål och resultat i en organisation. OKR används för att skapa tydlighet, fokus och utmaningar inom en organisation och främjar samtidigt en öppen och transparent kultur. 

I en del av våra uppdrag har kunden redan ett befintligt verktyg. Vår metodik kan utgå ifrån i stort sett alla verktyg. Det är inte verktyget i sig som gör det utan människor och den idé om affärer vi skapar med kunden. 

Vi får varje team från ledning och ut i organisationen att skapa sin strategi och sina planer för genomförande utifrån företagets målbilder och planer - från team till individnivå. 


Struktur -Uppföljning

Att vinna sitt mästerskap kräver en regelbunden uppföljning och säkerställande av rätt framdrift. Tillsammans med era ledare och era medarbetare skapar vi en struktur med fokus på rätt riktning, rätt aktiviteter och med såväl firandet av framgångar som korrigering.  

Det ska vara tydligt med riktning både individuellt  och team. Vi bygger en struktur utifrån organsationens, teamet och individens  strategi och måldokument. Vi implementerar veckovis accelerationsmöten, kvartalsvis fokusmöten och årliga  målmöten.  

Vi skiljer också på operativa och strategiska möten. Vi accelererar utvecklingen i teamet och på individnivå. 

Way of working

Varje företag har sin kultur, sina paradigmer och sitt befintliga arbetsätt.

Vi har erfarenhet av att anpassa våra insatser och vår träning efter befintlig värdegrund, kultur och metoder och verktyg. Vi matchar vår träning utifrån befintliga modeller som ex lean, sex sigman, scrum.... Vi är cerrtfiera användare av verktyg som 

  • BPI - Business Performance index

  • IPU - Personlig testverktyg

  • Teampro - Teamutveckling

  • Leadforward - Ledarbedömning

Vi har också skapat egna metoder för utveckling i specifika situationer. 

www.worksmarter.se


RIGHT PEOPLE

Detta är en handlingsuppmaning. För att ändra den behöver du bara markera texten och ersätta den med ditt eget innehåll. Använd uppmaningen för att visa sidans besökare vad de bör göra härnäst.